Program KNM

12-14/09/2022

Poniedziałek
12/09/2022
Wtorek
13/09/2022
Środa
14/09/2022

Zielony wodór – alternatywa czy pewna przyszłość zrównoważonego transportu

Keynote speech
Data:
Godzina:
Sala:
Język:
14/09/2022
10.00 – 10.15
PSPA
Polsi, Angielski – tłumaczenie symultaniczne

W scenariuszu Net-Zero Emission Scenario (NZE) zużycie paliw kopalnych ma spadać drastycznie aż do roku 2050, a poza odkrytymi złożami ropy naftowej i gazu ziemnego nie są potrzebne żadne nowe źródła tych surowców. Nie są także wymagane żadne nowe kopalnie węgla ani rozbudowa istniejących już kopalni.

Paliwa niskoemisyjne – biogazy, wodór i paliwa na bazie wodoru odnotowywać będą bowiem szybki wzrost udziału w produkcji energii. W 2050 r. będą one stanowić źródło prawie 20% globalnej energii zużywanej przez odbiorców końcowych, w porównaniu z 1% w 2020 r. W 2050 r. wyprodukowanych ma zostać ponad 500 Mt niskoemisyjnego wodoru, z czego około 60% przy zastosowaniu elektrolizy, która według przewidywań odpowiadać będzie za 20% globalnej produkcji energii elektrycznej w 2050 r.

Aktualnie, transport tradycyjny w dużym stopniu opiera się na produktach ropopochodnych, które odpowiadają za ponad 90% zapotrzebowania na energię w sektorze transportu, pomimo szybkiego wzrostu znaczenia biopaliw i energii elektrycznej. Do 2030 r. biopaliwa osiągną prawie 15% udział (w mieszankach z produktami ropopochodnymi) w transporcie drogowym, co zmniejszy zapotrzebowanie na ropę o około 4,5 mln baryłek ropy dziennie. Według przewidywań, globalne zużycie wodoru wzrośnie z poniżej 90 Mt (w 2020 r.) do ponad 200 Mt w 2030 r., a udział wodoru niskoemisyjnego wzrośnie z 10% w 2020 r. do 70% w 2030 r. Około połowa niskoemisyjnego wodoru produkowanego na świecie w 2030 r. pochodzić ma z elektrolizy. W NZE udział ropy naftowej spada do mniej niż 75% w 2030 roku i nieco ponad 10% do 2050 roku. W tym samym roku, paliwa oparte na wodorze napędzać będą 28% ogólnoświatowego transportu, a bioenergia – 16%.

Natychmiastowym priorytetem dla rządów powinna być więc ocena możliwości i wyzwań związanych z rozwojem niskoemisyjnego przemysłu wodorowego w ramach krajowych strategii lub map drogowych dotyczących wodoru. Konieczne będzie podjęcie decyzji, czy wodór produkowany ma być na terenie kraju z niskoemisyjnej energii elektrycznej za pomocą elektrolizy wody, gazu za pomocą CCUS, czy też konieczny będzie import paliwa opartego na wodorze. Budowanie wiodącej pozycji technologicznej w łańcuchu dostaw wodoru mogłoby pomóc w tworzeniu miejsc pracy i stymulowaniu wzrostu gospodarczego.

Wypowiedź gościa Kongresu Nowej Mobilności 2022 przybliży nam możliwy scenariusz rozwoju technologii wodorowych na terenie Polski, Europy oraz świata, jak również ewentualne skutki tak szeroko idących zmian w sektorze transportu.

Kluczowe zagadnienia

  • Technologie oparte na wodorze
  • Rozwój infrastruktury tankowania wodorem
  • Skutki dalekosiężnych zmian w sektorze transportu
  • Zmiany systemowe oraz ekonomiczne potrzebne dla rozwoju zeroemisyjnego transportu