KNM 2024
Konferencja
Praktycy i eksperci rynku pojazdów elektrycznych

O konferencji

Przy zaangażowaniu kilkuset Partnerów, od 2019 r. z sukcesem budujemy markę najszybciej rozwijającego się wydarzenia branży e-Mobility w regionie CEE.
Stworzyliśmy wyjątkowe miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i idei dla kluczowych interesariuszy sektora zeroemisyjnych technologii w transporcie z całej Europy.

Z roku na rok dialog branżowy w ramach KNM wchodzi na wyższy poziom merytoryczny, a większość uczestników jest zawodowo związana z rynkiem nowej mobilności.

Biznes potrzebuje mobilności, a nowa mobilność biznesu, dlatego w kongresie uczestniczą firmy z wielu branż i sektorów, dla których ESG i zrównoważony rozwój jest kluczowy.

Wyróżnia nas otwarta, warsztatowa formuła, a także tematyka skupiająca się na budowie współpracy i partnerstw. Od wielu edycji trwale łączymy i pomagamy uczestnikom rynku.

Rośnie międzynarodowa ranga wydarzenia, przez co KNM odbywa się w dwujęzycznej formule, gromadząc licznych decydentów z Europy i świata oraz interesariuszy C-Level.

W liczbach

dni kongresu
i 5 scen
0
mówców
i debatujących
0
uczestników
0
punktów
programu
0
przedstawicieli
mediów
0

Strefy konferencyjne

Największa konferencja branżowa w regionie CEE

Dodatkowa scena w nowym Pawilonie EXPO

Program
Na pierwszym miejscu merytoryka!
Rynek nowej mobilności w UE cały czas przyspiesza. Miniony rok zakończyliśmy rekordowym – sięgającym 15% – udziałem samochodów elektrycznych na rynku nowych pojazdów osobowych. Liczba punktów ładowania w państwach członkowskich przekroczyła 600 tys.
Wiele dzieje się również na poziomie regulacyjnym. Rok 2024 to rozpoczęcie stosowania przepisów AFIR – potencjalnie przełomowego rozporządzenia dla całego sektora zeroemisyjnego transportu w UE. Nieprzerwanie trwa proces legislacyjny obejmujący inne, bardzo istotne akty prawa unijnego, w tym nowelizację rozporządzenia 2019/1242 określającego normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich, nowy, europejski standard emisji spalin Euro 7 czy też zmianę Dyrektywy 2010/31/UE (EPBD) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Z każdym miesiącem jesteśmy coraz bliżej terminów wyznaczonych w pakiecie „Fit for 55”.

Program Kongresu Nowej Mobilności 2024 skupi się na najważniejszych wyzwaniach rynkowych i regulacyjnych, przed którymi stanie Polska i inne państwa członkowskie Unii Europejskiej w kolejnych miesiącach i latach.

Celem KNM 2024 jest wypracowanie – w gronie najważniejszych interesariuszy – strategii oraz instrumentów, które umożliwią krajom regionu CEE zajęcie miejsca wśród światowych liderów zrównoważonej transformacji.

Zapraszam wszystkich do aktywnego udziału w KNM 2024.

Aleksander Rajch

Członek Zarządu PSNM
CEE GTI Leader

Aleksander Rajch

Członek Zarządu PSNM
CEE GTI Leader

Program
Ścieżki tematyczne

Kongres Nowej Mobilności to dialog branżowy na najwyższym poziomie merytorycznym i tematyka obejmująca kluczowe zagadnienia i wyzwania stojące przed branżą zrównoważonego transportu w Europie

Poland Drives e-Mobility
Platforma współpracy kluczowych interesariuszy rynku elektromobilnosci w Polsce
Jeden z największych rynków motoryzacyjnych w Unii Europejskiej jest na początku drogi do zerowej emisji
 • Jak, odpowiadając na zmiany klimatu i wyzwania społeczno-gospodarcze, łączyć dostawców i odbiorców zeroemisyjnych technologii, by wspierać zielona transformacje i w pełni wykorzystać potencjał polskiego rynku?
 • Jakie zmiany, z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki, przeprowadzić w sektorze transportu w Polsce do 2035 r.?
Wybrane zagadnienia
 • Wyzwania legislacyjne – Biała Księga Elektromobilność
 • RED III – carbon credits i inteligentne systemy wsparcia
 • Gotowi na AFIR
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe EV
 • Strefy Czystego Transportu – Smart Cities
 • Phase-out 2035
 • Right to plug w Polsce
 • Huby ładowania w Polsce
 • E-roaming: jak daleko jesteśmy?
 • Kadry kluczem do rozwoju rynku e-mobility
Więcej
Urban New Mobility Summit
Spotkanie praktyków rozwoju nowych, zeroemisyjnych form mobilności w miastach

W poczuciu odpowiedzialności za kwestie związane ze zdrowiem publiczny, jakością powietrza i ochroną środowiska, polskie samorządy otwierają się na nową mobilność

 • Jak powinien wyglądać zintegrowany ekosystem transportowy dla miast przyszłości, oparty o najbardziej efektywne i ekologiczne formy przemieszczania się?
 • W jaki sposób wesprzeć prawnie JST w skutecznym wdrażaniu rozwiązań przyjaznych elektromobilności
  i zrównoważonemu rozwojowi?

Wybrane zagadnienia

 • Strefy Czystego Transportu Narodowa
 • Strategia Rowerowa Zrównoważona
 • logistyka miejska
 • Infrastruktura mobilności
 • Zeroemisyjny transport publiczny
 • Jakość powietrza i ograniczanie emisji
 • Huby mobilności w strefach publicznych
 • Lokalni liderzy globalnej transformacji
 • Usługi MaaS i narzędzia cyfrowe

Więcej

eHDV Forum
Forum uczestników rynku HDV poświęcone rozwojowi sektora zeroemisyjnego transportu ciężkiego

Pozycja w sektorze ciężkiego transportu towarów zobowiązuje Polskę do jego elektryfikacji

 • Jaką rolę w rozwoju sektora eHDV powinna pełnić Polska, jako kluczowy rynek i lider transportu ciężkiego w Europie, z największą liczbą zarejestrowanych pojazdów o DMC powyżej 3,5 t. w całej EU.
 • Jak przygotować legislację i infrastrukturę, by w krótkiej perspektywie zacząć elektryfikować sektor transportu ciężkiego?

 Wybrane zagadnienia

 • Calstart Polish Implementation Hub
 • System wsparcia rynku eHDV w Polsce
 • Systemy szybkiego ładowania dla transportu ciężarowego
 • Huby ładowania wagi ciężkiej
 • Kolejny łańcuch wartości: serwisowanie i maintenance
 • TCO eHDV
 • Sieć TEN-T – krwiobieg HDV
 • Rola Big Data w eHDV
 • OEMs in the electric trucks market
 • Electric & autonomous trucks

Więcej

Battery Day powered by EBA250
Konferencja producentów i ekspertów technologii bateryjnych dla przemysłu motoryzacyjnego

Rośnie pozycja Polski w światowym i europejskim łańcuchu dostaw baterii do samochodów elektrycznych

 • Jak innowatorzy i liderzy łancucha dostaw akumulatorów trakcyjnych powinni kreowac rozwój sektora bateryjnego, by sprostać rosnącym wymaganiom rynku zeroemisyjnych pojazdów nowej generacji?
 • Jakie działania podjąć, by Polska i Europa Środ.-Wsch. utrzymały wiodacą pozycję w globalnym łańcuchu dostaw akumulatorów dla producentów EV?
 • Traceability i recykling – druga szansa na konkurencyjność globalną UE?

Wybrane zagadnienia

 • Perspektywy gospodarcze sektora bateryjnego
 • Recykling i drugie życie baterii
 • Critical Raw Materials Act
 • Czas na wdrożenie Europejskiego Rozporządzenia Bateryjnego
 • Magazyny Energii vs. rozwój rynku prosumentów
 • Paszport bateryjny – szansa na ograniczenie zależności surowcowej
 • Stały elektrolit: paliwo przyszłości?
 • Zielona energia dla nowych fabryk
 • Polska i CEE: kuźnia kadr sektora bateryjnego
 • Standardy bezpieczeństwa, nowe technologie i systemy zarządzania

Więcej

New Mobility Industry Forum
Platforma dialogu biznesu i administracji w zakresie nowej polityki przemysłowej i gospodarki

Przemysł motoryzacyjny stoi przed najpoważniejszym od dekad wyzwaniem gospodarczym, związanym
z rozwojem zeroemisyjnych technologii w transporcie

 • Jakie są polskie i europejskie perspektywy rozwoju gospodarczego, szanse i wyzwania wynikające
  z transformacji przemysłu w kierunku zeroemisyjnym?
 • Czy Polska znajdzie się wśród liderów gospodarczych regionu czy pozostanie obserwatorem zmian zachodzących w innych państwach członkowskich?

 Wybrane zagadnienia

 • 5% PKB sektora elektromobilności w 2035 r.
 • Międzysektorowy program B+R dla przemysłu motoryzacyjnego
 • Mapa zmian w sektorze transportu drogowego w Polsce do 2035 r.
 • Polska hubem produkcyjnym dla sektora mobilności
 • Rozwój ogólnodostępnej i prywatnej infrastruktury
 • Wzmocnienie pozycji polskich firm transportowych w europejskim łańcuchu
 • Rozwój OZE i przyspieszenie transformacji sektora energetycznego
 • Zapewnienie finansowania inwestycji i systemowego wsparcia rynku

Więcej

Hydrogen Technologies Forum
Forum kluczowych interesariuszy komercyjnego upowszechnienia technologii wodorowych w transporcie

Rozwój sieci stacji tankowania wodoru jedną z dróg do osiągania neutralności klimatycznej

 • Jak zwiększyć udział odnawialnego wodoru?
 • Magazynowanie czy mobilność – gdzie wodór odegra większą rolę?

 • Optymalizacja infrastruktury tankowania wodoru, standardy techniczne HRS – jak ułatwić rozwój tych technologii?

Wybrane zagadnienia

 • Wodór w transporcie: logistyka, zegluga, kolej i lotnictwo
 • Odnawialny wodór – podstawa czystej gospodarki przyszłosci
 • Potencjał European Hydrogen Bank
 • Status check – Polska Strategia Wodorowa
 • Wodór – najbardziej efektywne magazynowanie energii z OZE
 • Instrumenty wsparcia dla H2 w transporcie
 • Infrastruktura tankowania wodoru – koszty i bariery
 • Przeglad rynku i analiza regulacji prawnych
 • Studia przypadków rozwoju infrastruktury – HyTruck!

Więcej

Wydarzenia
Nowe trendy i technologie przemysłu mobilności na wyjątkowym seminarium technicznym. Unikalna wiedza o tym, jak modelowanie, inżynieria i badania wspierają się nawzajem. Opinie producentów sprzętu, dostawców i uczelni, które wykorzystują cyfrowe narzędzia i metody modelowania inżynierii i jej testowania w celu realizacji projektów w zakresie mobilności.
4. edycja międzynarodowej konferencji producentów i ekspertów technologii bateryjnych dla przemysłu motoryzacyjnego. Przegląd możliwości i wyzwań stojących przed interesariuszami szybko rozwijającego się przemysłu akumulatorowego w regionie.
Pierwsze forum liderów samorządowych na temat wzmocnienia pozycji władz lokalnych, zmian prawnych i zapewnienia funduszy w zakresie realizacji projektów w obszarach: transport elektryczny, publiczny i rowerowy, infrastruktura, jakość powietrza.

Spotkanie globalnych liderów sektora eHDV z udziałem Sity Holtslag i najwększych autorytetów elektryfikacji transportu ciężkiego na świecie. Być może szansa na podpisanie Global MOU!

6. edycja najważniejszego wyróżnienia branży zrównoważonego transportu, przyznawanego od 2018 r. przez PSPA i PwC. Laureaci ogłaszani są na podstawie badania, a nagrody trafiają do firm i instytucji najbardziej zaangażowanych w rozwój rynku pojazdów elektrycznych.
Wyjazdowe posiedzenie 10 wysoko wyspecjalizowanych komitetów merytorycznych PSPA, złożonych z przedstawicieli firm członkowskich organizacji. W skład komitetów wchodzą reprezentanci wiodących marek z całego łańcucha wartości w elektromobilności.
4. edycja eMobility Media Awards, przyznawanych przez PSPA i PSMM Monitoring & More, których celem jest wyróżnienie dziennikarzy i mediów, ale także marek, które w największym stopniu przyczyniają się do kształtowania opinii społecznej na temat nowej mobilności.
3. spotkanie przedstawicieli klubów użytkowników samochodów elektrycznych z całego świata, zrzeszonych w Global EV Drivers’ Alliance – GEVA (60 organizacji z 35 krajów). Organizatorem jest EV Klub Polska, który przewodzi europejskiemu komitetowi GEVA.
Dołącz do liderów zielonej transformacji na rzecz
zerowej emisji sektora transportu już teraz!
Dołącz do liderów zielonej transformacji na rzecz zerowej emisji sektora transportu już teraz!
Dlaczego warto?
Dla kogo?
Kongres Nowej Mobilności kierujemy do podmiotów, które są już aktywne na rynku – praktyków, ekspertów, liderów i innowatorów zrównoważonej mobilności, ale także firm i instytucji dopiero zainteresowanych rozwojem zeroemisyjnych technologii w ramach swojej organizacji oraz otoczenia, w którym działają.
W dniach 24-26 września br. połączymy producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów i dostawców usług w obszarze ładowania, firmy technologiczne, floty i przedsiębiorstwa transportowe, koncerny energetyczne i paliwowe, a także rozwijające się startupy i instytucje finansujące nową mobilność.
Wszystkie te firmy spotkają się, aby omawiać wprowadzane na rynek technologie, a także identyfikować nowe modele biznesowe, wymagania infrastrukturalne oraz partnerstwa, gwarantujące realizację projektów mobil- nościowych, umożliwiających zrównoważony transport osób i towarów w Europie.
Kongres, jak co roku, zaszczycą swoją obecnością także politycy, unijni i krajowi decydenci, przedstawiciele administracji centralnej i lokalnej, w tym włodarze miast, dyplomaci, liderzy opinii, liczące się think tanki, świat nauki oraz interesariusze rynku z całego CEE, aktywni w obszarze zeroemisyjnych technologii.
Interesariusze C-Level edycji 2023
Formaty
Zostań Prelegentem!
Bądź częścią naszego multidyscyplinarnego programu!
Dołącz do liderów zielonej transformacji na rzecz
zerowej emisji sektora transportu już teraz!
Dołącz do liderów zielonej transformacji na rzecz zerowej emisji sektora transportu już teraz!
Bądź na bieżąco
NEWSLETTER
Zapisz się na Newsletter KNM, aby jako pierwszy/-a otrzymywać informacje o ofertach specjalnych, prelegentach, programie, premierach, wydarzeniach specjalnych i wielu innych!
Śledź nas
KNM APP
Cały kongres
w jednym miejscu
Cały kongres w jednym miejscu